Heykel Sanatı Atölyeleri

Eğer bu sanatsal-estetik ideal, toplumun gereksinmesiyle uygunluk içindeyse, toplumsal gelişmenin gereksinimlerine karşılık veriyorsa, sanatta yenilik olarak kendini gerçekleştirir.   Ne var ki, toplumsal gelişme içinde, eski sanat sal estetik idealler ve kültürel değerler ile yeni estetik amaçlar, değerler ve idealler arasında bir çatışma vardır ve bu çatışma toplumlarda sanatsal gelişmenin itici gücünü oluşturur. Bu nedenle, gelişme içinde yer alan her gerçek yenilik, eski'nin yaratıcı bir şekilde dönüşüme uğramasını; eski ise, kurulu değerlerin değişmeden sürmesini ister. Böylelikle,...

Devamını oku...

Kurslar ve Eğlenceleri

Tarih boyunca bütün büyük sanatçılar, yalnız kendi sanatsal yaratımlarıyla değil, ama aynı zamanda, sanat üstüne kendi düşünceleriyle de, sanat kuramına ve estetiğine özlü katkılarda bulunmuşlardır.   Söz gelişi, Diderot, Lessing, Schiller, Goethe, Tolstoy, Gorki gibi yazarlar yalnız yapıtlarıyla değil, ama sanat üstüne düşünceleriyle de sanat kuramı ve estetik bilimi içinde yer alırlar.   Bu tür sanatçılar, kendi tarihsel gelişimi içinde sanatın yepyeni yaşadıklarını bulmaları sonucu, yapıtlarını bu yasallıkların birer anlatımı olarak ortaya koyarken, getirdikleri yeni sanat anlayışını...

Devamını oku...

Açık Hava Kurs Şenlikleri

Bizce bu kitabın akla ilk gelen önemli özelliği, bu nitelikte bir kitabın ülkemizde ilk kez yayınlanması. Daha önce de değindiğimiz gibi, ülkemizde yayınlanmış bir bilimsel maddeci estetik kitabına rastlamıyoruz. «Estetik» adı altında çıkmış kitaplar ya idealist düşüncenin ürünleri ya da (yine bu bağlamda) pozitivist olmaya çalışan eklektik tutumların ürünleri.   İkincisi, bu nedene bağlı olarak, estetik ve sanat düşüncesi alanında, ister istemez, hep Batı literatürüne yönelmiş olmanın sonucu, estetiğin bir bilim olarak ele alınmayışı karşısında, bu kitabın bir «estetik bilimi» yapıtı...

Devamını oku...

Açılan Heykel Sergilerimiz

Ne var ki, kitabın bir başka çok önemli özelliği olarak, bu bütünsellik, kapalı bir estetik yaratmaya çalışan bazı maddeci düşünürlerden, örneğin Lukacs'tan farklı olarak, «dinamik» bir bütünsellik; çünkü temelinde pratikle ilişkisi içinde ele alınmakta. Bir başka deyişle, sistemsel var olma ve gelişmenin dinamiklerinin ortaya konması sonucu, kitap-soyut-düşünsel, kurgusal bir yapıt olmaktan çıkarak, pratik içindeki yerine bağlanıyor, yani, bu dinamiği oluşturan «değer» ve «değerlendirme» ilişkileri burada temel ölçüt oluyor. Buysa, estetik ve sanatın farklı değer ve değerlendirmelerin, tarih...

Devamını oku...

En Başarılı Heykel

Sezgin Shola ile Heykel Dersleri Başladı Görüldüğü gibi, estetik bilimi, bir yandan sanata özgü estetiksel olanı genellendirerek; öte yandan, estetiksel olanı tüm kültürel süreçlere, üretimsel maddi-pratik sisteme yayarak, hem kendi tanımı, hem de kendi ana konusu ve nesnesi açısından değişime uğramıştır. Böyle olmakla birlikte, burada ilginç çelişkin bir durum da, yulardaki birçok tanımdan da görüleceği gibi, estetiği estetiksel olanla, yani yine kendisiyle açıklama durumudur. Oysa, nedir estetiksel olan, onun karşılığının açıklanması, belirlenmesi gerekmektedir. Ancak sorunun bu yanı açıklığa...

Devamını oku...