Aradığını Çabuk Bul

İçerik Arama

Çocuk Sanat Ustalardan Örnekleri

Yazdır

Ebruistan Çizim Kursları

Yayınlanma Çocuk - Çocuk Sanat Ustalardan Örnekleri

Thumbnail image

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

“Toplumun Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması” aynı zamanda özellikle televizyon yayınlarının kültürel değerlere etkisinin kamuoyu tarafından nasıl algılandığını göstermektedir. Yayın türü ve içeriklerinin Türkiye’nin toplumsal ve kültürel değerlerini yansıtma biçimlerini,Türkiye’nin sanatı, sineması, müziği ve inanç zenginliklerinin kamu ve özel televizyonlardaki temsillerinin kamuoyu tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koyan araştırma ayrıca şiddet, cinsellik ve argo içeren programların çocuklar ve gençler üzerinde ne tür etkiler yapabileceğine işaret etmektedir.

Kültür ve Turim Bakanlığı ve kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, medyanın kültürel değerler ve süreçler üzerindeki etkilerinin toplum tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteren bu araştırma yeni veriler sunmakta, sosyoloji, antropoloji, iletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar açısından önemli tartışmalar başlatabilecek nitelikler taşımaktadır.

Yazdır

Maskeler Mask Yapımı

Yayınlanma Çocuk - Çocuk Sanat Ustalardan Örnekleri

Thumbnail image

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar

Kitle iletişim araçları toplumsal hayatı, siyasi, kültürel ve ekonomik süreçleri etkilemektedir. Medya, sunduğu haberleri, dizileri ve mesajları seçme ve belirleme, ilettiği mesajları da belirli bir bakış ile çerçeveleme yetkisinden dolayı izleyici üzerindeki etki gücünü artıran ve pekiştiren bir konumdadır. Özellikle nerdeyse her hanede bulunan, günlük hayatın bir parçasına dönüşen ve sunduğu ürün ve mesajları geniş kitlelere ulaştıran televizyonların toplumsal algıları ve pratikleri etkileme, şekilendirme ve değiştirme potansiyeli taşıdığını söylemek mümkündür. Bir başla ifade ile genel olarak medya, özel olarak televizyonun içinde yaşadığımız toplumsal gerçekliği yeniden tanımlayabilme ve toplumsal kurumlara (siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, aile vb) ilişkin algı ve beklentilerimizi etkileyebilme gücüne ulaştığı görülmektedir. Bütün bu gelişmeler medyanın etkilerinin araştırlmasını gerekli kılmaktadır.

Thumbnail imageMask YapThumbnail imageMask YapThumbnail imageMask YapThumbnail imageMask YapThumbnail imageMask Yap

Yazdır

Çocuk Faaliyetleri

Yayınlanma Çocuk - Çocuk Sanat Ustalardan Örnekleri

Thumbnail image

Kursda Ogretilen Teknikler

Kitle kültürünün hayata etkisine ilişkin yukarıda söylenenlerin izdüşümleri, artık Türkiye’de de gözlemlenir durumdadır. Türkiye’de toplumsal yaşam son yıllarda giderek artan ölçüde televizyona endeksli hale gelmiş, dünya adeta ekrana sıkışmıştır. Medyanın, insanların görüş, tutum ve davranışlarını yönlendirici, güdümleyici ve belirleyici etkisi, ülkemizde ve dünyada gerçekleşen pek çok olayda fark edilmektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, kitle iletişim araçlarının üretip yaygınlaştırdığı popüler ürünlerinin kültür üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla bilimsel veriler toplamak; uygulanan kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, ve kültürel değerlerin korunması yönündeki beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek ve bu konuda uygulanabilir politika önerileri geliştirmektir.

 Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi